Photo

S. Mykhalkiv “Mirroring”

S. Mykhalkiv “Mirroring”

photo, C-print, 30x45
2100 uah
Serhiy Mykhalkiv “Housewife”

Serhiy Mykhalkiv “Housewife”

photo, C-print, 30x45
uah
Serhiy Mykhalkiv “Desire” #6

Serhiy Mykhalkiv “Desire” #6

photo, C-print, 30x45
4200 uah
Sergiy Mykhalkiv “Women`s body” #78

Sergiy Mykhalkiv “Women`s body” #78

photo, C-print, 30x45
4200 uah
Serhiy Mykhalkiv “In blouse”

Serhiy Mykhalkiv “In blouse”

photo, C-print, 30x45
2100 uah
Sergiy Mykhalkiv “With Shepherd’s axe”

Sergiy Mykhalkiv “With Shepherd’s axe”

photo, C-print, 30x45
2100 uah
S. Mykhalkiv “Gala during the icons”

S. Mykhalkiv “Gala during the icons”

photo, C-print, 30x45
4200 uah
S. Mykhalkiv “Kiss”

S. Mykhalkiv “Kiss”

photo, C-print, 30x45
2100 uah
S. Mykhalkiv “Anna” #3

S. Mykhalkiv “Anna” #3

photo, C-print, 30x45
4200 uah
S. Mykhalkiv

S. Mykhalkiv

photo, C-print, 25x25
1120 uah
S. Mykhalkiv

S. Mykhalkiv

photo, C-print, 25x25 cm
1120 uah
S. Mykhalkiv “Red head portrait”

S. Mykhalkiv “Red head portrait”

photo, C-print, 30x36
2100 uah
S.Mykhalkiv “Scetch with hiden face”, “Studio” series

S.Mykhalkiv “Scetch with hiden face”, “Studio” series

photo, C-print, 50x35
2000 uah
S.Mykhalkiv “Studio” series

S.Mykhalkiv “Studio” series

photo, C-print, 50x35
2000 uah